Je bent op de website beland die webquests (webkwesties) voor alle type onderwijs gratis beschikbaar stelt. Je vindt er niet alleen webquests, maar ook veel achtergrondinformatie over hoe je een webquest moet maken. Daarnaast stelt www.webkwestie.nl diverse sjablonen beschikbaar (Frontpage, Word, Dreamweaver, Google Sites) waarmee je een WebQuest kunt maken. Deze website is geschikt voor leerlingen, studenten, studenten in het hoger onderwijs, leerkrachten en docenten.

Tom March (links) en Bernie Dodge (rechts)

Historie

In de Verenigde Staten werkten sinds 1995 Bernie Dodge en Tom March samen aan het ontwikkelen van een nieuw soort internetopdracht. Zij lieten zich daarbij leiden door de onderwijskundige

 ideeŽn van Marzano. Uiteindelijk leidde deze ontwikkeling tot de zogenoemde WebQuest. Tot op de dag van vandaag promoot Bernie Dodge (rechts op de foto) wereldwijd het WebQuest idee. 

In 2001 stelde het Nederlandse ministerie van Onderwijs kleine subsidiebedragen beschikbaar voor ict-projecten. Met behulp van deze subsidie zijn een dertigtal basisscholen in Nederland en BelgiŽ onder leiding van basisschool De Krabbenkooi in Bergen op Zoom (John Demmers ict'er) in april 2002 begonnen aan het opbouwen van een digitheek van deze speciale webopdrachten, zogenoemde "webquests".

Omdat deze Engels term niet aansluit bij de leerlingen van het basisonderwijs, werd gezocht naar een andere term. Volgens de Van Dale is een quest een speurtocht, een opdracht die men zich zelf heeft gesteld. De Van Dale zegt over het woord "kwestie" dat dat gaat over een vraagstuk, een onderzoek. Daarom werd de term "webkwestie" bedacht. Een term die niet alleen inhoudelijk, maar ook qua klank aansluit bij het Engelstalige WebQuest.

Het doel van het Nederlandstalige project was, om voor het basisonderwijs aantal "webkwesties" te maken en deze gratis voor het Nederlandstalig onderwijs beschikbaar te stellen. Al gauw bleek dat niet alleen het basisonderwijs belangstelling had, maar ook het Voortgezet Onderwijs. Daarom werd besloten om www.webkwestie.nl niet alleen voor het basisonderwijs te gebruiken, maar voor alle typen onderwijs. Iedereen die een webkwestie of webquest maakt of kent, kan deze aanmelden zodat deze opgenomen kan worden in de digitheek. Inmiddels zijn er honderden webquests beschikbaar.

Wat is een WebQuest

Kort gezegd is een WebKwestie een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie, in ieder geval voor een flink deel, afkomstig is uit bronnen op internet. Een WebKwestie gaat verder dan het zoeken van een antwoord op een vraag. Leerlingen moeten met een vraagstelling aan de slag die hun denken op een hoger plan brengt. Zij worden gedwongen om de verworven informatie om te zetten in een product. Dit product kan een oplossing voor een probleem zijn, maar ook een hypothese of een ontwerp voor een poster of het maken van een maquette.

Dodge onderscheidt twee types WebKwesties: De kortdurende WebKwesties
De leerling besteedt aan de kortdurende WebKwestie een tot drie lesuren. Doel van de kort durende WebKwestie is dat leerlingen leren kennis verwerven en die ook integreren in reeds aanwezige kennis. Als de WebKwestie is doorlopen is de leerling aan de slag geweest met een substantiŽle hoeveelheid informatie waaraan hij ook betekenis heeft gegeven. De langdurende WebKwestie
In de langdurende WebKwestie gaat het vooral om het uitbreiden en verfijnen van kennis. Op het eind van de WebKwestie heeft de leerling een behoorlijke hoeveelheid informatie diepgaand geanalyseerd en verwerkt. Bovendien heeft hij - op een wijze dat anderen erop kunnen reageren - aangetoond dat hij de materie begrijpt.

Webopdrachten bestaan altijd uit de volgende elementen: een introductie; een uitdagende taak; informatiebronnen; een beschrijving van het te doorlopen proces; ingebouwde begeleidingscomponenten om het proces te ondersteunen en een afsluiting. De manier waarop webopdrachten worden opgezet is sterk geŽnt op technieken uit het afstandsonderwijs en bijvoorbeeld de nadruk die daarin gelegd wordt op ingebouwde begeleidingscomponenten (zoals studeeraanwijzingen, diagrammen, overzichten, enzovoorts) die bedoeld zijn om de docent voor de klas zo goed mogelijk te vervangen.

Een goede WebKwestie, waarbij de leerling efficiŽnt gebruik maakt van zijn tijd, internet en andere bronnen, voldoet aan de volgende eisen:

 1. In een inleiding wordt doel en achtergrond van de opdracht uitgelegd. De opdracht moet voor de leerlingen in een context worden geplaatst en een duidelijke plaats in het curriculum hebben.
 2. De opdracht moet haalbaar, uitdagend en motiverend zijn. Je kunt  dit op verschillende manieren bereiken. Enkele voorbeelden.
  • De leerling krijgt de rol van detective die een probleem moet oplossen of op zoek moet naar een schat of verloren voorwerp;
  • De leerling moet als journalist een artikel schrijven voor een krant of tijdschrift;
  • De leerlingen wisselen via e-mail gegevens uit met leerlingen in een andere stad of ander land;
  • De leerlingen zijn wetenschappers en moeten een probleem oplossen.
 3. De opdracht bevat een overzicht van de informatiebronnen. Vaak zullen dit internetsites zijn, maar uiteraard kan ook gebruik worden gemaakt van boeken, kranten en tijdschriften. Visuele bronnen zijn vaak zeer geschikt.
 4. De opdracht moet eenduidig zijn. Toelichting moet niet of nauwelijks nodig zijn. Het verdient daarom aanbeveling te werken met een stappenplan, waarin de leerlingen stap voor stap duidelijk gemaakt wordt wat er van hem wordt verwacht.
 5. De opdracht bevat zo nodig aanwijzingen voor het verwerken van de informatie. Deze aanwijzingen kunnen de vorm hebben van bijvoorbeeld deelvragen, of aanwijzingen om schemaís, tijdsbalken of oorzaak/gevolg diagrammen te gebruiken.
 6. De leerlingen geven de resultaten van hun onderzoek weer in een schriftelijk verslag, een mondelinge presentatie, een diapresentatie, een powerpoint presentatie of een internetsite.

  Facultatieve aanvullingen
 7. Eventueel kan hieraan nog een rapportage van de werkzaamheden worden toegevoegd, waarin de leerling duidelijk maakt hoe het onderzoek is verlopen, welke zaken goed gingen en welke niet en wat hij een volgende keer anders wil doen.
 8. De leerling kan de opdrachten alleen maken, maar er kunnen goede argumenten zijn om leerlingen in groepjes van twee of drie de opdrachten te laten maken. In dat geval moet het werk van het ene groepslid aanvullend zijn op dat van de anderen. Overleg, uitwisselen van informatie, ideeŽn en meningen en het samenvatten van informatie zijn dan belangrijke elementen.
 9. De opdracht hoeft zich niet te beperken tot een vak, maar kan zeer goed interdisciplinair zijn.

(Bovenstaande informatie is overgenomen van Bernie Dodge, hoogleraar onderwijs technologie aan San Diego State University en enigszins bewerkt.

Het maken van een webopdracht is dus niet veel anders dan het opstellen van een les. Het zal de leerlingen aan het werk zetten doordat je ze aan een interessante en uitvoerbare taak zet. Je geeft ze daarbij de belangrijkste informatiebronnen die ze als gids nodig hebben om de opdracht te voltooien. Daarnaast geef je ook aan hoe je het werk zal beoordelen. Zo weten de kinderen waar ze aan toe zijn.

De verschillende onderdelen van een webopdracht zijn de bouwstenen voor de hele opdracht. Deze manier van werken moet voor alle web-opdrachten hetzelfde zijn.

Auteursrechten

In webquests worden teksten, afbeeldingen, geluid en film gebruikt. Alhoewel www.webkwestie.nl de makers van een webquest (webkwestie) vraagt om de auteursrechten te respecteren, kan het toch voorkomen dat de auteur dit onvoldoende heeft gecheckt. Webkwestie.nl (of de maker van een webquest) heeft op geen enkele manier enig (financieel) voordeel of inkomsten en heeft er dan ook geen enkele belang bij om bewust of onbewust auteursrechten te schenden. Mocht u merken dat auteursrechten worden geschonden, dan vragen wij u beleefd om ons daarvan te verwittigen, zodat we meteen passende maatregelen kunnen treffen.

Deze bestaan uit:

 1. Onderzoeken of inderdaad het auteursrecht wordt geschonden.
 2. De rechthebbende en de auteur van de webquest worden op de hoogte gesteld van de uitkomst van het onderzoek.
 3. Indien sprake is van schending van auteursrechten, wordt onmiddellijk de webquest aangepast of wordt de webquest zelfs helemaal verwijderd.
 4. Mocht er onduidelijkheid zijn bij wie het auteursrecht ligt, dan wordt dit ook met de betrokkenen gecommuniceerd.
  In duidelijke twijfelgevallen wordt overgegaan tot actie zoals onder punt 3 is beschreven.

U kunt gebruik maken van dit formulier om melding te maken van schending van auteursrechten.

 

 

WebQuest volgen op Twitter

 

 

Klik op ťťn van de bouwstenen links om meer over zo'n onderdeel te weten te komen.

Laatst bijgewerkt op:  maandag 12 april 2021 door John Demmers

| Home

| Inleiding | OpdrachtVerwerking | InfobronnenBeoordeling | Afsluiting |

| Leerkrachten pagina | WebKwestie Digitheek |

Naar een idee van Bernie Dodge, Rijksuniversiteit van San Diego (USA)