WebQuest maken

WebQuest insturen
 

[Deze pagina gebruikt een klein java-script om een  score te berekenen. Het kan zijn dat uw browser de uitvoering van dit script probeert te voorkomen. U kunt echter zonder problemen dit scriptje accepteren. Het past niets op uw computer aan.]

 1. Dit beoordelingsschema wordt gebruikt om de kwaliteit van de WebKwesties / WebQuests te bewaken. Gebruik deze meetlat in eerste instantie als zelf-evaluatie-instrument. Probeer zo objectief mogelijk je eigen WebQuest te beoordelen (of laat het anderen doen).

 2. Onderaan de pagina wordt een score gegeven. Naast elke score staat wat de minimumscore moet zijn. Heb je die niet gehaald, dan moet je eerst je kladversie van je WebQuest verbeteren.

 3. Pas wanneer alles in orde is, kun je je de kladversie WebKwestie / WebQuest insturen. Wij beoordelen met dezelfde meetlat nogmaals je ingezonden werk.

 4. Wanneer de redactie van webkwestie.nl de inhoudelijk kwaliteit  voldoende acht, krijg je een toegang tot de WebQuest tool. Je kunt dan eenvoudig alle tekst uit.

  Moet aan gewerkt worden Kan ermee door Prima

Score

ALGEMENE ASPECTEN (Dit geldt alleen voor de webquest zelf, niet voor de externe informatiebronnen)

De Webkwestie bestaat uit alle zeven basisonderdelen: inleiding, opdracht, verwerking, infobronnen, beoordeling, afsluiting en leerkracht. 

0 punten

Niet alle zeven onderdelen zijn aanwezig of met inhoud gevuld.

 

10 punten

Alle 7 onderdelen zijn aanwezig en inhoudelijk gevuld.

Algemene visuele indruk

0 punten

Er zijn weinig afbeeldingen aanwezig. Geen variatie in lay-out of typografie.

OF

Er worden erg veel kleuren gebruikt. Lettertype en -grootte varieert te veel. Achtergrondkleur vloekt met letterkleur.
Leesbaarheid is niet goed.

2 punten

De grafische elementen dragen bij aan de webquest, maar niet overal even goed.

Er is wat variatie in typegrootte, kleur, en lay-out.

4 punten

De grafische elementen dragen bij om visuele verbindingen te maken bij het onderwerp.

De verschillen in typegrootte en/of kleur zijn wel doordacht en consequent gebruikt.

Navigatie en gebruiksgemak

0 punten

De navigatie zit verwarrend in elkaar en/of komt niet overeen met wat leerlingen gewend zijn bij een webquest.

Bepaalde pagina's zijn moeilijk te vinden.

Hoe de leerlingen naar een bepaalde pagina terug moeten, is niet duidelijk.

2 punten

Op een paar pagina's kunnen de leerlingen de weg kwijt raken of kunnen ze niet zien wat de volgende pagina is.

4 punten

De navigatie werkt perfect. Voor de leerling is helder hoe de webquest in elkaar zit en hoe hij daar doorheen moet manoeuvreren.

Technische aspecten

0 punten

Meer dan 25% van de linken naar andere externe webpagina's werken niet.

Veel afbeeldingen worden niet (goed) weergegeven.

Sommige tabellen hebben een verkeerde lay-out.

Er zijn spelfouten en de zinsbouw kan stukken beter.

1 punt

Niet alle linken naar externe webpagina's werken.

Hier en daar ontbreekt een afbeelding.

Lay-out van tabellen kan beter.

Een paar kleine spelfouten of minder goed lopende zinnen.

2 punten

Geen problemen met links naar andere externe webpagina's.

Alle afbeeldingen worden goed weergegeven.

Tabellen zien er prima uit.

Geen spelfouten of slecht lopende zinnen.

Gebruik van het internet

0 punten

Deze activiteit kan net zo goed zonder internet uitgevoerd worden.

3 punten

Sommige bronnen maken nuttig gebruik van internet.

5 punten

Gebruikt internet voor bijvoorbeeld: 

 • actuele informatie opzoeken

 • verschillende invalshoeken laten zien

 • interactie

 • multimediale bronnen laten zien/horen.

Kwaliteit van het groepswerk

Als het een webquest betreft
die individueel wordt uitgevoerd
dan kan de maximale score
worden ingevuld.

0 punten

 • Het werk is zowel kwantitatief als kwalitatief erg ongelijk verdeeld. Sommige groepsleden moeten wel erg veel werk verrichten om de taak te volbrengen.

 • De taken zijn zo verdeeld dat sommige groepsleden met eenvoudig werk hun taak kunnen volbrengen. Denk bijv. aan het verzamelen van alleen maar afbeeldingen e.d. 

5 punten

 • Er is een poging gedaan om de taken eerlijk te verdelen, maar sommige groepsleden hebben het toch gemakkelijker dan anderen.

 • Niet alle groepsleden hebben na het volbrengen van de webquest evenveel kennis of vaardigheden opgedaan.

10 punten

 • De rol- en taakverdeling is zodanig opgesteld dat leerlingen een evenredig inhoudelijk bijdrage leveren aan de webquest.

 • Alle groepsleden hebben evenveel kennis of vaardigheden met deze webquest opgedaan.

Intensiviteit van de
mentale activiteiten

We gaan ervan uit dat je meer leert
 en dat je beter onthoudt
naarmate je intensiever
je werkgeheugen gebruikt.

0 punten

 • Voor het uitvoeren van de taak kan volstaan worden met oppervlakkige kennisname van de aangeboden informatie.

 • Het product kan voor een groot deel worden gemaakt d.m.v. knippen en plakken.

5 punten

 • De informatiebronnen worden nog te weinig omgevormd tot een echt nieuw product.

10 punten

 • De leerling hebben de aangeboden informatie in een andere vorm en in nieuwe combinaties en/of contexten kunnen verwerken tot een nieuw product.

DE INLEIDING

Motivatie

0 punten

De inleiding is afstandelijk en zakelijk. Is onderwijskundig weinig relevant of heeft ook geen sociaal belang.

5 punten

De inleiding sluit enigszins  aan bij de interesse van leerling en/of beschrijft op een matige wijze het probleem.

Toch wordt er een poging om de interesse van de leerling op te wekken.

10 punten

De inleiding is zodanig geschreven dat de leerling de webquest wordt "ingetrokken" doordat:

 • het onderwerp goed aansluit bij de interesse van de leerling;
 • het een uitdagend probleem is;
 • de leerling een rol krijgt toebedeeld
 • er sprake is van een (denkbeeldige) opdrachtgever.

Kortom, de inleiding heeft iets dat de aandacht trekt.

Cognitief

0 punten

De inleiding bereidt de leerling niet voor op wat hij moet gaan doen of sluit niet aan bij wat de leerling al weet.

In de inleiding staat eigenlijk alleen verteld wat de leerling met deze webquest zal leren.

5 punten

De inleiding sluit enigszins aan bij de belevingswereld van de leerling.

In de inleiding staat wat het probleem is en/of welke dringende taak er staat te wachten.

10 punten

De inleiding sluit perfect aan bij wat de leerling al weet.

Daarnaast wordt er uitstekend uitgelegd wat de leerling staat te wachten.

DE OPDRACHT (De opdracht is het eindresultaat van het werk van de leerling . . . niet de manier waarop het eindresultaat wordt bereikt)

Onderwijskundige
aansluiting

0 punten

De opdracht sluit niet bij de leerinhouden van de doelgroep.

5 punten

De opdracht past enigszins bij de onderwijskundige onderwerpen van deze doelgroep, maar sluit niet goed genoeg aan bij wat de leerling moet weten en moet kunnen m.b.t. dit onderwerp

10 punten

De opdracht sluit goed aan bij de leerstof en de kennis en vaardigheden die de leerling moet hebben om deze webquest te kunnen volbrengen.

Cognitief
niveau

 

0 punten

De opdracht bestaat voornamelijk uit het opzoeken van antwoorden op vragen die in de webquest beschreven staan.

Goed beschouwd is de opdracht nauwelijks uitvoerbaar.

Het  is een verwarde vraag of taak.

Draagt niet echt bij tot hoger niveau van denken.

De opdracht bestaat nog te veel uit: zoek-het-antwoord-op-deze-vraag.

5 punten

De opdracht bestaat vooral uit het analyseren van informatie en/of informatie van verschillende bronnen samen te voegen.

Er zit nog niet voldoende uitdaging in de opdracht.

Gaat nog te veel in op feitenkennis en mechanisch leren.

Wel wordt al een appťl gedaan op een hoger niveau van denken.

15 punten

De taak is goed uitvoerbaar en uitdagend. De opdracht:

 • vereist synthese van veelvoudige informatiebronnen en/of
 • leidt tot het innemen van een standpunt, en/of
 • gaat verder dan alleen feitjes opzoeken en zet aan tot het maken van een nieuw (creatief) product.

Duidelijke opdracht. De inleiding gaat vanzelf over in de opdracht.

Gericht op leerstof of
op datgene wat
de leerlingen moeten produceren. 

0 punten

De opdracht is zo samengesteld dat daar uit blijkt dat een leerstof-item wordt behandeld en daarna wordt geoefend.

Een groot deel van de tijd wordt opgesoupeerd aan uitleg, oefenen en/of opzoeken van antwoorden op gestelde vragen.

5 punten

De beheersing van de leerstof speelt nog een (te) belangrijke rol. Er is nog te weinig focus op het product dat de leerlingen moeten inleveren.

De nadruk ligt nog te veel op het opzoeken van antwoorden, toch wordt van de leerling mťťr dan alleen dŠt verwacht. Dat blijkt echter onvoldoende uit de aandacht voor het eindproduct.

De leerling kan uit de "beoordeling" niet opmaken dat het de leerkracht vooral om het eindproduct te doen is.

 15 punten

Het eindproduct  dat de leerling inlevert, is waar het om draait.

De leerling wordt duidelijk gemaakt dat hij kennis (via infobronnen) moet vergaren om tot een goed eindproduct te komen.

Uit het beoordelingschema kan de leerling aflezen dat de leerkracht vooral het eindproduct het belangrijkst vindt.

WERKWIJZE / VERWERKING (In de werkwijze staat een stap-voor-stap beschrijving hoe de leerling zelfstandig (eventueel in teamverband) de opdracht moet uitvoeren, zonder dat de leerkracht nog extra instructies moet geven).

Duidelijkheid

0 punten

Uit de beschrijving kunnen de leerlingen niet opmaken hoe ze een en ander moeten uitwerken. Ze zullen om veel uitleg vragen bij de leerkracht.

3 punten

Er wordt wel beschreven hoe de leerling moet werken, maar er wordt nog belangrijke informatie gemist waardoor de leerling niet 100% zeker kan weten hoe hij te werk moet gaan.

8 punten

De stap-voor-stap beschrijving zit perfect in elkaar. Er kan geen misverstand of onduidelijkheid zijn over hoe de leerling te werk moet gaan.

StrategieŽn

0 punten

Er zijn geen strategieŽn en/of organisatorische hulpmiddelen beschreven die ervoor zorgen dat de leerling de kennis kan opdoen om de opdracht tot een goed einde te kunnen brengen.

De verschillende activiteiten die de leerling moet uitvoeren hebben weinig belang om de opdracht te kunnen uitvoeren.

De uitwerking heeft een hoog gehalte van kopiŽren en plakken.

3 punten

De beschreven strategieŽn en gegeven hulpmiddelen dragen niet genoeg bij aan het leerproces van de leerling bij deze opdracht.

Sommige activiteiten zijn nauwelijks van belang voor de uitvoering van de opdracht.

Het letterlijk overnemen van teksten heeft nauwelijks zin voor de uitwerking, maar is hier en daar niet onmogelijk dat het toch gebeurt.

8 punten

Het stappenplan geeft prima strategieŽn en organisatorische hulpmiddelen die de leerling nodig heeft om de opdracht goed te kunnen uitvoeren.

Het stappenplan zorgt er ook voor dat de leerling wordt aangezet om van basiskennis naar een hoger niveau van leren te komen.

De informatiebronnen moeten goed begrepen zijn, want anders is de uitvoering niet goed mogelijk. KopiŽren en plakken levert weinig op.

 

Aantrekkelijkheid

0 punten

Er is nauwelijks sprake van een stappenplan.

Wanneer leerlingen moeten samenwerken, hebben zij geen aparte rollen m.b.t. de ontwikkeling van het product dat deze WebQuest moet opleveren.

3 punten

Hier en daar moeten leerlingen wel een aparte taak uitvoeren, maar eigenlijk mogen er best complexere taken worden beschreven.  

6 punten

De verschillende rollen dragen er toe bij dat de leerlingen uit verschillende perspectieven naar het probleem kijken.

De verschillende rollen dragen ook bij om gezamenlijke verantwoording te dragen voor de gehele webquest.

INFORMATIEBRONNEN (Controleer regelmatig de links naar de diverse websites. Als er ook op andere pagina's weblinks staan, dan moeten die ook gecontroleerd worden. Het is niet verboden om off-line materiaal, zoals boeken, video's, enz. te gebruiken. Wel moet de grote meerderheid van infomatiemateriaal van het internet komen.)

Relevantie
&
Hoeveelheid

0 punten

De informatiebronnen sluiten niet aan bij het kennisniveau en leesvaardigheid van de leerling.
OF
Minder dan drie informatiebronnen aanwezig.
OF
Te veel informatiebronnen die leerlingen redelijkerwijs niet allemaal kunnen bekijken
OF
Er wordt vooral verwezen naar zoekmachines en/of zogenoemde startpagina's.

3 punten

Er zijn meer dan vijf informatiebronnen, maar niet alle informatiebronnen dragen voldoende bij aan het onderwerp op het niveau van de leerling.

8 punten

Er zijn meer dan vijf informatiebronnen die erg goed aansluiten bij de kennis die de leerlingen moeten opdoen om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Elke informatiebron draagt zijn eigen steentje bij.

Kwaliteit

0 punten

De informatiebronnen zijn onbetrouwbaar.

De informatie is net zo makkelijk te vinden in een schoolbibliotheek.

4 punten

Sommige links leiden naar webpagina's waar informatie te vinden is die je niet gauw in een schoolbibliotheek kunt vinden.

10 punten

De links maken uitstekend gebruik van de veelzijdigheid van het internet.

De gevarieerde bronnen geven genoeg zinvolle informatie voor leerlingen om mee aan de slag te gaan.

Waar mogelijk worden ook multimediale informatiebronnen aangegeven.

BEOORDELING

Duidelijkheid

0 punten

De leerling kan er nauwelijks wijs uit, hoe zijn werk wordt beoordeeld. De criteria zijn slecht geordend.

3 punten

De beoordelingscriteria zijn enigszins beschreven, maar de leerling heeft geen goed overzicht welke facetten er precies worden beoordeeld. 

5 punten

De beoordelingspunten zijn helder omschreven en in de vorm van een tabel ondergebracht.

De leerling kan makkelijk zien wanneer (on)voldoende wordt gescoord.

Criteria

0 punten

Er worden nauwelijks beoordelingscriteria genoemd.

De leerling levert zijn werk bij de docent in en moet maar afwachten welke criteria de leerkracht gebruikt.

3 punten

Er zijn wel beoordelingscriteria, maar de leerling ziet alleen hoofdcategorieŽn waarbij aangegeven staat wat het maximaal aantal punten is dat men kan verdienen.

10 punten

De leerling kan zien op welk hoofd- en subonderdelen beoordeeld zal worden.

Ook kan hij zien hoeveel punten er bij elk hoofd- en subonderdeel te verdienen valt.

Door per (sub)onderdeel punten te geven, kan de leerling zien welke facetten van de webquest meer of minder zwaar telt.

AFSLUITING / TERUGBLIK

Duidelijkheid

0 punten

Minimale terugblik. Er wordt niet/nauwelijks gesproken over wat de leerling heeft geleerd.

3 punten
 • er wordt opgesomd wat er is geleerd en wat aan ervaring is opgedaan.
 • neemt een stukje van inleiding en opdracht mee als introtekst.
5 punten
 • Er wordt duidelijk aangegeven wat de leerling van de uitvoering van de taak heeft geleerd? Wat kunnen de leerlingen (beter) na en door uitvoering van de taak?
 • Duidelijk verband met de inleiding en opdracht.
 • Geeft aan in welke andere kennisdomeinen deze kennis gebruikt kan worden.
 • De leerling kan ook zelf aangeven wat hij van de taak vond.
LEERKRACHT

Inhoud

0 punten

Meer dan 40% van de volgende verplichte onderdelen worden niet vermeld:

Titel: . . . . . . .
Onderwerp: . . . . . . .
Schooltype: . . . . . . .
Bestemd voor de groepen / klassen: . . . . . . .
Vakgebied(en): . . . . . . .
Uitvoering door (hoeveel) leerlingen: . . . . . . .
Tijdsinvestering voor leerling(en): . . . . . . .
Opbrengst: . . . . . . .(wat levert de leerling in of laat hij zien)
Leerpunten:. . . . . . .
Extra materialen die nodig zijn: . . . . . . .
Naam + mailadres van de webquest-auteur: . . . . 

4 punten

Alle verplichte onderdelen worden vermeld.

Titel: . . . . . . .
Onderwerp: . . . . . . .
Schooltype: . . . . . . .
Bestemd voor de groepen / klassen: . . . . . . .
Vakgebied(en): . . . . . . .
Uitvoering door (hoeveel) leerlingen: . . . . . . .
Tijdsinvestering voor leerling(en): . . . . . . .
Opbrengst: . . . . . . .(wat levert de leerling in of laat hij zien)
Leerpunten:. . . . . . .
Extra materialen die nodig zijn: . . . . . . .
Naam + mailadres van de webquest-auteur: . . . . 

6 punten

Alle verplichte items worden vermeld, maar er worden ook nog extra aanwijzingen gegeven, zoals:

 • organisatietips
 • gebruikservaringen
 • valkuilen
 • . . . . .
Klik nu onderaan op de knop "Bereken de score"  

ALGEMEEN (moet meer dan 28 zijn)

INLEIDING (moet meer dan 10 zijn)

OPDRACHT (moet meer dan 15 zijn)

WERKWIJZE (moet meer dan 14 zijn)

INFOBRONNEN (moet meer dan 11 zijn)

BEOORDELING (moet meer dan 8 zijn)

AFSLUITING (moet meer dan 2 zijn)

LEERKRACHT (moet minstens 4 zijn)

Je kunt de webkwestie / webquest inzenden onder de volgende voorwaarden:
 1. Je hebt kritisch naar je webkwestie / webquest gekeken of laten kijken.
 2. Geen enkel onderdeel scoort onder het minimum aantal punten.
  Is dat wel het geval, dan moet je eerst je webkwestie / webquest aanpassen voordat je hem opnieuw instuurt.

Je webkwestie / webquest wordt na inzenden nogmaals aan dezelfde criteria getoetst.
Mocht blijken uit het score-formulier blijken dat dit niet serieus is ingevuld, dan volgt automatisch uitsluiting van publicatie en/of het recht op feedback.

Jouw voor- en achternaam:
Je emailadres:
(Je moet een mailadres invullen, anders kan er geen contact met je worden opgenomen.
Titel WebQuest:
Als de webquest door jezelf op internet is gezet, dan kopieer en plak je hieronder het webadres van de webquest.

Webadres:

Probeer in ongeveer 20 woorden te beschrijven voor wie deze webquest is bedoeld en waar die over gaat.
Deze beschrijving zal in zoekmachines zoals Google verschijnen.
Samenvatting:
Zoekmachines kijken ook naar trefwoorden die aan een website zijn toegevoegd, zodat ze ook beter te vinden zijn. Welke trefwoorden zou je aan jouw webquest (webkwestie) toevoegen? Voorbeeld: basisonderwijs, geschiedenis, aardrijkskunde, milieu, natuur, powerpoint, tweetallen. Zet tussen de trefwoorden een komma en daarna een spatie.
Trefwoorden:
Als je je hele webquest op www.webkwestie.nl wil plaatsen, dan stuur je een apart mailtje naar:
webmaster@webkwestie.nl en stuur je webquest als bijlage mee. Het makkelijkst is dat door de hele webquest te zippen (uitleg hier te vinden) en in een keer mee te sturen.
Zorg dat je in het mailtje ook dezelfde webquesttitel noemt als op dit formulier. Gebruik dan ook dezelfde naam en mailadres.
Tevens draag je er zorg voor dat op het beeldmateriaal dat je gebruikt geen auteursrecht berust, dan wel dat je er voor hebt zorg gedragen dat je van de auteur toestemming hebt om het beeldmateriaal te gebruiken.
Wanneer de webquest uiteindelijk op www.webkwestie.nl gehost wordt, ga je ermee akkoord dat de webquest eigendom wordt van www.webkwestie.nl.
      
  Noteer hieronder het vakgebied (vakgebieden) waarvoor de webquest het meest geschikt is.
Vakgebied(en):  
  
Typ hieronder de schoolsoort waarvoor de webquest is bedoeld.
(Bijvoorbeeld: basisonderwijs, vmbo-k, vmbo-t, havo, vwo, gymnasium, mbo, bve, hbo, universiteit, enz.)
Schoolsoort:  
  
 Voor welke groep, klas of niveau is de webquest geschikt?
Groep, klas, niveau:  
 
Type WebQuest: 
Gewenste taal in het menu van de webquest:  (Kiest u voor een onbekende taal, vermeldt deze dan in de webquest.
  
Ben je een student (of groepje studenten), dan geef je ook het volgende aan:
Naam opleidingsschool/organisatie.
(Als het een organisatie is met meerdere lokaties, dan ook de locatie(naam) vermelden.)
Plaats school
Vakgebied:
Begeleidende docent:
Mailadres docent:

Zo ja, dan heeft webkwestie ook een kopie gekregen. Je krijgt vanzelf bericht.

Dit scoreformulier (versie 1.4) is op  9 mei 2011 ontworpen door John Demmers

Zijn er links die niet meer werken? Geef het even door.